Zlecenie stałe jest to dyspozycja dotycząca regularnego wykonywania przelewu stałej kwoty na wskazany rachunek. Wystarczy raz podać dane odbiorcy przelewu, kwotę i częstotliwość wykonywania operacji, aby Bank automatycznie dokonywał płatności. Zlecenie stałe to bardzo wygodny sposób opłacania comiesięcznych stałych płatności, spłacania stałych rat kredytów itp. - przy zachowaniu pełnej kontroli nad własnymi finansami.

Nie musisz już pamiętać o powtarzających się transakcjach. Wystarczy, że złożysz zlecenia stałe wówczas to Bank będzie dbał o terminowe regulowanie Twoich rachunków.

Polecenie Zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą regulowania płatności. Polega na automatycznym obciążaniu rachunku dłużnika kwotami zobowiązań wobec wierzyciela za dostarczane produkty lub świadczone usługi (opłaty za energię, gaz, czynsz, usługi telekomunikacyjne, prenumeraty, spłaty kredytów itp.). Dokumentami wymaganymi do uruchomienia Polecenia Zapłaty jest umowa pomiędzy Wierzycielem i Bankiem oraz upoważnienie do obciążania rachunku bankowego podpisane przez Płatnika. Aktywną stroną w procesie rozliczeń produktu jest Wierzyciel. Rola dłużnika ogranicza się wyłącznie do wyrażenia jednorazowej zgody na obciążanie swojego rachunku.

Główne korzyści dla DŁUŻNIKA:

    Wygoda - wszystkie czynności związane z opłaceniem należności na rzecz Wierzyciela wykonuje Wierzyciel
i bank; obowiązkiem Dłużnika jest jedynie zadbanie, by w terminie płatności posiadał na rachunku wystarczającą ilość środków, (Dłużnik składa tylko jednorazową, pisemną Zgodę do obciążania rachunku ),
    Oszczędność kosztów - Dłużnik nie musi wykonywać przelewu ani wpłaty, które są droższymi formami rozliczeń od Polecenia Zapłaty,
    Oszczędność czasu - Dłużnik nie musi przychodzić osobiście do banku, aby dokonać płatności w kasie lub złożyć polecenie przelewu ze swego rachunku,
    Możliwość dysponowania środkami aż do dnia płatności faktury, a jednocześnie uniknięcie odsetek karnych
z tytułu opóźnień,
    Eliminacja błędów powstających podczas ręcznego wypełniania przelewów   - dyspozycje wykonywane są automatycznie w oparciu o zgodę obciążania rachunku Dłużnika,
    Terminowość regulacji zobowiązań - Dłużnik nie musi się obawiać, że nie zapłaci w terminie zobowiązania - terminu tego pilnuje Wierzyciel,
    Bezpieczeństwo - Dłużnik ma możliwość odwołania już dokonanego w ciężar jego rachunku polecenia zapłaty.
Back
Next
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie