U W A G A

Jeżeli jesteście Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowego, rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i  nie jest to rachunek
wspólny, pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania przez Państwa zgromadzonymi na
ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji.
W przypadku śmierci zgromadzone na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone
wskazanym przez Państwa bliskim osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w placówce
Banku prowadzącej Państwa rachunek.

Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na ww. rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy
Prawo bankowe, o treści następującej:
„1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub
rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po
swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym,
zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być
wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni
miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza
rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a
łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później
ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z
naruszeniem ust.4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza”.

Jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych
adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji.
RACHUNKI DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym (za pomocą systemu SWIFT). Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku.

Bank Spółdzielczy w Bełchatowie umożliwia swobodne dysponowanie środkami w obrocie dewizowym, poprzez udostępnienie przelewów międzynarodowych. Przelewy międzynarodowe funkcjonują w oparciu o operacje polecenia wypłaty w obrocie dewizowym, co oznacza, że nasi Klienci mogą dokonywać dowolnych dyspozycji przelewu krajowych, lub zagranicznych środków płatniczych, na rzecz odbiorców w Polsce, lub poza granicami kraju. Bank oferuje do rachunku międzynarodową kartę płatniczą: VISA Electron, MasterCard.

Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwalą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, ze oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.

Przy rachunku bieżącym podstawowym istnieje możliwość otwarcia rachunków pomocniczych.


RACHUNKI DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY (ROR) służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Operacje wykonywane
w ramach rachunku potwierdzane są wyciągiem raz w miesiącu co daje Posiadaczowi rachunku pełną kontrolę rachunku.

Posiadacz ROR może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem.


Dokumenty wymagane do otwarcia ROR:

-  dowód osobisty,

Korzyści z posiadania ROR:

-   bezgotówkowe lub gotówkowe dokonywanie wpłat i wypłat. Klient otrzymuje do dyspozycji karty płatnicze oraz
    całodobowy dostęp do swoich pieniędzy dzięki sieci bankomatów.
-   gromadzenie środków pieniężnych poprzez wpłaty własne, przelewy z zakładu pracy czy ZUS,
-   uzyskanie Kredytu Odnawialnego w ROR, który pozwala na dokonywanie wypłat mimo braku środków na rachunku,
-   możliwość definiowania Stałych Zleceń, dzięki którym Bank będzie pamiętał o płaceniu rachunków,

-   Do rachunków ROR istnieje możliwość wydania międzynarodowej karty płatniczej Maestro, VISA Electron lub MasterCard z funkcją zbliżeniową lub bez. Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, ze oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie. Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec kwartału kalendarzowego.


KONTO MŁODZIEŻOWE

Konto młodzieżowe to pierwszy krok w nauce o finansach i bankowości. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych przez osoby w wieku powyżej 13 roku życia (do 30 lat).

Otwarcie, prowadzenie, wpłaty i wypłaty z rachunku, przelewy wewnętrzne oraz korzystanie z karty płatniczej są bezpłatne. Rozliczenia na rachunku mogą być dokonane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
Operacje na rachunku potwierdzone są miesięcznym wyciągiem.

Warunki otwarcia i wymagane dokumenty:

-    wizyta w najbliższej placówce Banku Spółdzielczego w Bełchatowie - w przypadku osoby niepełnoletniej
w obecności jednego z rodziców lub opiekunem prawnym, z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub paszport).


Korzyści z posiadania konta młodzieżowego:

-    dostęp do gotówki za pośrednictwem: karty VISA Start, MasterCard
-    regulowanie płatności w punktach handlowo - usługowych w kraju i za granicą za pomocą karty VISA
-    bankowosć internetowa przez 24 godziny na dobę,
-    bezpieczeństwo przechowywanych środków oraz sposobu korzystania z nich,
-    edukacja - lekcja bankowości, nauka odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi,
-    niezależność - samodzielne podejmowanie decyzji finansowych do wysokości posiadanych środków na rachunku,
-    prestiż - dzięki usługom bankowości internetowej oraz karcie bankomatowej młody człowiek korzysta z
     posiadanych środków z dowolnego miejsca i o każdej porze.


RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY - "OSZCZĘDZAJ Z NAMI"

Rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 1.000 zł.
Wpływy na rachunek mogą być realizowane w formie gotówkowej - w kasie Banku, lub bezgotówkowej - przelew.

Korzyści z posiadania rachunku oszczędnościowego:
  - bezpłatne otwarcie i prowadzenie konta
  - korzystne oprocentowanie zgromadzonych środków
  - swoboda dysponowania oszczędnościami

Rachunek prowadzony jest w formie lokaty miesięcznej odnawialnej z comiesięczną kapitalizacją odsetek.


Środki zgromadzone w naszym Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100.000 euro jest gwarantowana w całości.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bfg.pl
Back
Next
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie