U W A G A

Jeżeli jesteście Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowego, rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i  nie jest to rachunek
wspólny, pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania przez Państwa zgromadzonymi na
ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji.
W przypadku śmierci zgromadzone na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone
wskazanym przez Państwa bliskim osobom. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w placówce
Banku prowadzącej Państwa rachunek.

Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na ww. rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy
Prawo bankowe, o treści następującej:
„1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub
rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po
swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym,
zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być
wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni
miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza
rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a
łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później
ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z
naruszeniem ust.4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza”.

Jeżeli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych
adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji.
Lokaty oszczędnościowe to tradycyjna, bezpieczna i pewna forma oszczędzania w banku i doskonały sposób
na pomnożenie pieniędzy.

Lokata terminowa służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony
w umowie z bankiem. Może być zakładana przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym lub zmiennym oprocentowaniu na okresy od 3 dni, nawet do 24 miesięcy. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki dopisywane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej i naliczane za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień, w którym środki będą mogły być wypłacone
z rachunku. Posiadacz rachunku lokaty terminowej może ustanowić pełnomocnika, który może dysponować rachunkiem w granicach określonych w pełnomocnictwie.


LOKATY STANDARDOWE ODNAWIALNE
* / 3 dniowe
* / 7 dniowe
* / 14 dniowe
* / 21 dniowe
1 miesięczne
3 miesięczne
6 miesięczne
12 miesięczne
24 miesięczne

* / wkłady terminowe do 1 miesiąca - dla podmiotów gospodarczych.

Po upływie terminu umownego Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek. Może także pozostawić rachunek lokaty terminowej na kolejny (taki sam) okres umowny bez wydawania jakiejkolwiek dodatkowej dyspozycji.


LOKATY PROMOCYJNE O STAŁYM OPROCENTOWANIU (NIEODNAWIALNE):

-         3 miesięczna
-         6 miesięczna


Po upływie terminu umownego kapitał wraz z naliczonymi odsetkami przeksięgowywany jest na konto nieoprocentowane i oczekuje na pobranie przez właściciela rachunku lub przekazywane na rachunek ROR.


Depozyty zgromadzone w naszym Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości w złotych 100.000 euro jest gwarantowana w całości.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bfg.pl

„Oprocentowanie lokat obciążone jest 19% podatkiem od zysków kapitałowych (art. 17 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 361 z późn.zm.)”
Back
Next
Copyright © 2015                                                          ·  E-Mail: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Bank Spółdzielczy
       w Bełchatowie